W artykule skonfrontowano aktualne wymagania odnośnie wprowadzania wyrobu do obrotu z wcześniej obowiązującymi.

Większość produkowanych prefabrykatów betonowych objęta jest systemami: 2+, 3, 4. W dalszej części artykułu przedstawiono wymagania związane z zasadami wprowadzania do obrotu na przykładzie niżej wymienionych elementów prefabrykowanych: nadproży i kanałów odwadniających (system 3), belek stropowych, płyt kanałowych, płyt zespolonych Filigran (system 2+), studni, rur (system 4).

Artykuł opublikowany jest w wydaniu 1/2015, str. 38-41

Sprawdź!