9 czerwca 2015 w Gdańsku na terenie AMBER EXPO odbyła się konferencja poświęcona zagadnieniom technicznym budowy jednej z największych inwestycji infrastrukturalnych w naszym kraju – Tunelu Drogowego zlokalizowanego pod Martwą Wisłą.

Tegoroczna edycja konferencji została zorganizowana przez Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa oraz Pomorską Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa. Tematyka sympozjum dotyczyła bezpieczeństwa tunelu oraz doświadczeń z budowy projektantów i wykonawców realizujących inwestycję. Sympozjum rozpoczęło przywitanie gości oraz okolicznościowe wystąpienia, po których scena została przekazana prelegentom, którzy w dwóch sesjach wygłaszali swoje referaty.

Pierwszy referat pt. „Przełożenie maszyny TBM, drążenie drugiej nitki tunelu i demontaż maszyny” autorstwa Pablo Fernandeza Coto oraz Katarzyny Konarskiej (OHL) był kontynuacją wystąpienia z poprzedniego roku i skupiał się na opisaniu kolejnych faz robót związanych z drążeniem II nitki tunelu, przełożeniem i demontażem tarczy TBM – „Damroki”. Warto dodać, że cały proces trwał zaledwie 270 dni. Drugi referat autorstwa Tomasza Kołakowskiego oraz Witolda Koseckiego (Europrojekt Gdańsk) dotyczył prognozowanego i zmierzonego osiadania terenu w miejscu realizacji inwestycji. W tym referacie największy nacisk został położony na wnioski i doświadczenia wynikające z budowy pierwszej nitki tunelu i ich skuteczne wykorzystanie przy drążeniu drugiej. Trzecie wystąpienie przygotowane przez Annę Siemińską-Lewandowską oraz Wojciecha Grodeckiego (Politechnika Warszawska) dotyczyło bezpieczeństwa w tunelach drogowych wraz ze wskazaniem przykładów i różnych wypadków z inwestycji na całym świecie. Pozostając w tematach bezpieczeństwa, kolejna prezentacja autorstwa Michała Topolnickiego, Rafała Bucy oraz Daniela Dymka (KELLER Polska) została poświęcona zagadnieniu zabezpieczania dużych i głębokich wykopów. W przemowie autor zwrócił szczególną uwagę na fakt, że bardzo ważnym czynnikiem bezpieczeństwa tych robót jest połączenie dobrego projektu z rzetelnym wykonawstwem. Ostatnie wystąpienie w tej sesji autorstwa Jarosława Wolnika (PERI Polska) zostało poświęcone tematyce systemowego deskowania elementów monolitycznych tunelu, autor omawiał sposoby montażu konstrukcji pomocniczych, tak aby zapewniły one całkowitą przejezdność dla pojazdów budowy.

Drugą część konferencji rozpoczęła prezentacja Helmuta Hassa (CDM Smith Consult GmbH), który przedstawił artykuł, napisany wspólnie z Regine Jagow-Klaff (CDM Smith Consult GmbH) oraz Katarzyną Konarską (OHL ) dotyczący technologii zamrażania gruntu. Wystąpienie w dużej części było poświęcone zastosowaniu tej technologii w budowie tunelu wraz z przedstawieniem przykładowych obliczeń i wyników. Drugie wystąpienie autorstwa Józefa Pawłowskiego (OHL ) dotyczyło drążenia i wykonania obudowy przejść poprzecznych. Autor referatu przedstawił słuchaczom warunki oraz etapy wykonania metodą górniczą siedmiu przejść poprzecznych, których celem jest połączenie obydwu nitek tunelu. Ważnym elementem tego przedstawienia było podkreślenie znaczenia zastosowania technologii zamrażania gruntu, która została wcześniej szczegółowo omówiona. Kolejna prezentacja dotyczyła zaprezentowania robót konstrukcyjnych realizowanych wewnątrz tunelu. Autorzy artykułu, Piotr Czech, Adam Łosiński oraz Kinga Smolibowska (Gdańskie Inwestycje Komunalne ), skupili się na omówieniu wewnętrznych elementów konstrukcyjnych takich jak: ściany nośne, chodniki, przepompownie czy obudowa przeciwpożarowa. Ostatni referat drugiej sesji został przygotowany przez Krzysztofa Łutowicza, Rafała Birkosa i Marka Terasiuka (Gdańskie Inwestycje Komunalne ) i przedstawiał elementy wyposażenia technicznego i zabezpieczenia przeciwpożarowe tunelu. Główna uwaga autorów skupiała się wokół podstawowych instalacji oraz systemów sterowania.

III Sympozjum poświęcone budowie tunelu drogowego pod Martwą Wisłą zakończyła dyskusja prowadzona przez prof. Michała Topolnickiego z Politechniki Gdańskiej, w trakcie której uczestnicy konferencji mieli okazję zadać występującym prelegentom pytania.