18-20 listopada 2015 r. w Białymstoku odbyła się kolejna edycja Technicznych Dni Drogowych, zorganizowanych przez Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji RP, SITK RP oraz Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad.

Już po raz pięćdziesiąty ósmy przedstawiciele branży drogowej spotkali się podczas tegorocznych Technicznych Dni Drogowych, aby omówić aktualne zagadnienia z zakresu szeroko rozumianej infrastruktury komunikacyjnej. Konferencja naukowo-techniczna została podzielona na poruszające konkretne zagadnienia sesje: dotyczące drogownictwa w latach 2015 – 2020, związane z ruchem drogowym, trwałością nawierzchni drogowych, doświadczeniami i problemami występującymi w realizacji projektów drogowych, finansowania drogownictwa, utrzymania dróg i drogowych obiektów inżynierskich oraz kwestii prawnych. Otwarcia całego wydarzenia  dokonał prof. Janusz Dyduch, przewodniczący rady programowej. Jego przemówienie poprzedziło wystąpienie honorowych gości i patronów: Rafała Nowaka, dyrektora Departamentu Dróg i Autostrad w Ministerstwie Infrastruktury i Transportu, prof. Leszka Rafalskiego, dyrektora Instytutu Badawczego Dróg i Mostów oraz Jerzego Doroszkiewicza, dyrektora GDDKiA, oddział w Białymstoku. Przez dwa dni trwania konferencji, zaproszeni prelegenci wygłosili dwadzieścia jeden referatów. Wszystkie z nich zostały utrzymane w tematyce drogowej, a nawet drogowo-mostowej. Bolesław Balcerek ze Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w swoim wystąpieniu omówił, w jaki sposób utrzymywane są urządzenia ochrony środowiska i obiektów mostowych na sieciach dróg wojewódzkich w woj. świętokrzyskim. Władysław Józef Sulima przedstawił natomiast wybrane problemy z zakresu zarządzania drogami wojewódzkimi na Podlasiu. Nie obyło się również bez poruszania tematów materiałów stosowanych przy budowie nawierzchni – nowości, doświadczenia oraz perspektywy. Podjęto też m.in. zagadnienia wykorzystania pomiarów teledetekcyjnych w utrzymaniu dróg publicznych, roli Krajowego Funduszu Drogowego,  systemu poboru opłat oraz zmiany w prawie budowlanym.

Techniczne Dni Drogowe zakończyły się przyjęciem uchwały końcowej powstałej na bazie wniosków wyciągniętych z trzydniowego spotkania, które poprzez swoją formę umożliwiło swobodną wymianę myśli, doświadczeń i wniosków wszystkim uczestnikom wydarzenia. Przedstawiciele najważniejszych instytucji z zakresu drogownictwa mogli przedstawić swoje poglądy na branżę i jej rozwój, a podczas dyskusji skonfrontować je z innymi uczestnikami konferencji. Kolejna edycja wydarzenia już w przyszłym roku.