Jak podaje GDDKiA Oddział Kraków, 17 maja 2016 r. przekazane zostały place budowy nowych mostów w miejscowościach Tworkowa na rzece Tymówka i Jurków na potoku Zelina, w ciągu drogi krajowej nr 75.

Jak czytamy na stronie internetowej krakowskiego oddziału GDDKiA, nowe mosty zastąpią dotychczasowe przeprawy, które są już w złym stanie technicznym. Zgodnie z umową ukończenie obydwu inwestycji zaplanowane jest na koniec lipca 2017 r.

Most na rzece Tymówka w Tworkowej powstał w 1958 roku. Ekspertyza techniczna wykazała m.in. wycieki i wykwity będące skutkiem uszkodzeń izolacji, uszkodzenia powłoki ochronnej na belce podporęczowej i samej belki, uszkodzenie skrajnego słupa przyczółka wskutek przeciekania wody przez dylatację i korozję prętów zbrojeniowych, wykwity spękania, ubytki powłok ochronnych betonu.

Zakres prac przy budowie nowego mostu w miejscowości Tworkowa obejmuje:
– budowę objazdu tymczasowego wraz z obiektem tymczasowym,
– rozbiórkę istniejącego mostu,
– budowę nowego obiektu mostowego,
– rozbudowę drogi krajowej DK75 na odcinku o długości ok. 210 m: przebudowę istniejących zjazdów indywidualnych oraz publicznych, montaż barier drogowych, odtworzenie elementów organizacji ruchu - oznakowanie pionowe i poziome,
– budowę kanalizacji deszczowej,
– przebudowę rowów odwadniających,
– rozbiórkę objazdu tymczasowego wraz z obiektem tymczasowym,
– wykonanie umocnienia koryta rzeki,
– odhumusowanie terenu,
– odtworzenie zieleni poprzez obsianie trawą i nasadzenie drzew.

Istniejący most w Jurkowie na potoku Zelina powstał w 1962 roku. Ma konstrukcję żelbetową monolityczną z widocznymi skorodowanymi zbrojeniami. Widoczne są także ubytki wyprawy betonu belki pochodnikowej, korozja blach gzymsowych, zacieki, białe i rdzawe wykwity na wsporniku pochodnikowym.

Zakres prac przy budowie nowego mostu w miejscowości Jurków obejmuje:
– budowę objazdu tymczasowego wraz z obiektem tymczasowym,
– rozbiórkę istniejącego mostu,
– budowę nowego obiektu mostowego
– rozbudowę drogi krajowej nr 75 na odcinku o długości ok. 200 m: przebudowę istniejących zjazdów indywidualnych, przebudowę skrzyżowania z droga gminną, montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i wprowadzenie nowej organizacji ruchu,
– przebudowę i budowę kanalizacji deszczowej,
– przebudowę kanalizacji telekomunikacyjnej wraz z przejściem kabla pod projektowaną drogą,
– przebudowę sieci elektroenergetycznej wraz z budową elementów oświetlenia drogi,
– rozbiórkę objazdu tymczasowego wraz z obiektem tymczasowym,
– wykonanie umocnienia koryta rzeki,
– odhumusowanie terenu,
– odtworzenie zieleni poprzez obsianie trawą i nasadzenie drzew.

W trakcie budowy w obydwu przypadkach ruch odbywał się będzie po mostach tymczasowych.

Koszt wykonania obydwu inwestycji wynosi prawie 5 mln 798 tys. zł. Wykonawcą jest firma Skanska S.A.

Źródło: GDDKiA Oddział Kraków