W dniach 11-13 maja 2016 odbyła się w Cedzynie koło Kielc, XIV Konferencja Naukowo - Techniczna „Warsztat Pracy Rzeczoznawcy Budowlanego”.

Zagadnienia rzeczoznawstwa budowlanego tj. diagnostyki i oceny stanu technicznego obiektów mają niezmiennie duże znaczenie w gospodarce narodowej. Dlatego też wskazane jest żeby przedstawiać i pobudzać rozwój prac naukowo-badawczych i wdrożeniowych wielu ośrodków naukowych, a także ośrodków gospodarczych, rozwiązujących oraz podejmujących decyzje inwestycyjne. Jedną z form rozwiązywania tych problemów są organizowane konferencje oraz sympozja naukowo-techniczne, a także liczne seminaria i warsztaty specjalistyczne.

W dniach 11-13 maja 2016 odbyła się w Cedzynie koło Kielc, XIV Konferencja Naukowo - Techniczna „Warsztat Pracy Rzeczoznawcy Budowlanego” organizowana przez PZITB Odział Kielce oraz Wydział Budownictwa i Architektury Politechniki Świętokrzyskiej (przewodniczący Komitetu Organizacyjnego – prof. Wiesław Trąmpczyński, Z-cy Przewodniczącego Komitetu Organizacyjnego - dr hab. inż.Barbara Goszczyńska, Prof. PŚk oraz mgr. inż. Wiktor Piwkowski) pod patronatem Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego, Instytutu Techniki Budowlanej, Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, Zarządu Głównego Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa, Politechniki Świętokrzyskiej, Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i Świętokrzyskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. Poziom merytoryczny konferencji zapewniony był przez KomietNaukowo-Programowy, którego Przewodniczącym był po raz czternasty Profesor Leonard Runkiewicz.

Celem konferencji (organizowanej nieprzerwanie od 1985 roku) było doskonalenie Rzeczoznawców Budowlanych oraz pogłębianie wiedzy kandydatów na Rzeczoznawców w formie przekazywania i wymiany informacji, wiedzy i doświadczeń z zakresu szeroko rozumianego rzeczoznawstwa budowlanego. Wzięło w niej udział ponad 240 uczestników z Wyższych Uczelni, Ośrodków Naukowo-Badawczych, firm projektowych, oddziałów Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, PZITB, firm wykonawczych oraz rzeczoznawców działających w firmach specjalistycznych, a także w wybranych sesjach uczestniczyli studenci i doktoranci Wydziału Budownictwa i Architektury Politechniki Świętokrzyskiej (razem 20 osób).

Patronat medialny zapewniły takie uznane czasopisma jak: Inżynier Budownictwa, Inżynieria i Budownictwo, Przegląd Budowlany, budownictwo inzynieryjne.pl, Builder, Biuletyn Świętokrzyski, Materiały Budowlane, Mosty oraz Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne.

Sponsorem głównym konferencji była firma PERI. Pozostali sponsorzy to: Dlubal Software, Katowice; Forbuild S.A. Końskie; Fundacja im. Staszica, Kielce; Gemiprem Technologie S.A., Hilti Poland Sp. z o.o., Instytut Techniki Budowlanej, Lenso Sp. z o.o., Małopolska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa; Mazowiecka Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa; MC-Bauchemie Sp. z o.o., Projekt Grzegorz Piankowski, Tczew;Przedsiębiorstwo Produkcji Betonów SIBET S.A., Kielce; Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych FART S.A., Kielce; Politechnika Świętokrzyska, SIKA Poland Sp. z o.o., Sopockie Towarzystwo Ubezpieczeniowe Ergo-Hestia S.A. Śląska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa; Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach.

Rzeczoznawstwo jest jedną z najbardziej odpowiedzialnych form działalności, w hierarchii samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. Rzeczoznawcy powoływani są do opiniowania trudnych problemów technicznych w projektowaniu, wykonawstwie i użytkowaniu obiektów budowlanych i inżynierskich, a także biorą udział w ocenie przyczyn i skutków katastrof i awarii, w tym spowodowanych „siłami natury”. Ocena obiektów budowlanych i inżynierskich wymaga rozwiązywania coraz szerszego zakresu problemów związanych z zastosowaniem nowoczesnych metod badawczych i ich interpretacją, monitoringiem i diagnostyką, a także nowymi metodami wzmocnień konstrukcji, co skutkuje koniecznością kształcenia ustawicznego.

Dlatego też, Konferencja „Warsztat Pracy Rzeczoznawstwa Budowlanego” miała charakter szkoleniowy i przewidziana była w formie warsztatów umożliwiających przekazanie i wymianę informacji, wiedzy i doświadczeń z zakresu szeroko rozumianego rzeczoznawstwa budowlanego. Przedstawiono na niej 45 referatów przygotowanych na zamówienie u wybitnych specjalistów w kraju, przewodniczących organizacji inżynierskich (PIIB i PZiTB), kierowników związanych tematycznie Instytutów Naukowych, a także zgłoszonych przez  aktywnych zawodowo rzeczoznawców, jak i firm specjalistycznych. Referaty, prezentowane  w dziesięciu sesjach tematycznych:
Sesja I – Podstawy i zagadnienia prawne,
Sesja II – Infrastruktura transportowa,
Sesja III – Problemy diagnostyczne i materiałowo – techniczne,
Sesja IV – Wybrane zagadnienia konstrukcji żelbetowych i stalowych,
Sesja V – Diagnostyka obiektów budowlanych,
Sesja VI – Utrzymanie, awarie, kierunki badań,
Sesja VII – Oddziaływanie na konstrukcje, diagnostyka konstrukcji murowych i Drewnianych,
Sesja VIII – Zagadnienia związane z działalnością rzeczoznawcy, oraz
Sesja IX-X – Przykłady ciekawych ekspertyz obiektów budowlanych,

z których w siedmiu sesjach prezentowane były referaty zamówione, a w trzech referaty zgłoszone.

Wszystkie referaty zamówione i zgłoszone były recenzowane przez członków Komitetu Naukowo-Programowego Konferencji.  W materiałach konferencyjnych (ok. 420 stron) zostały zamieszczone, na prawach rękopisu, skrócone do ok. 8 stron wersje referatów zamówionych oraz referaty zgłoszone i jeden referat firmowy (Peri). Materiały te będą uzupełnione monografią po-konferencyjną, gdzie za zgodą autorów, zostaną po recenzjach zamieszczone referaty przygotowane na zamówienie u wybitnych specjalistów w kraju w wersji pełnej do 20 stron, która zostanie przesłana do uczestników konferencji.

W referatach oraz w dyskusji na konferencji przedstawiono problemy ogólne oraz problemy specjalistyczne dotyczące rzeczoznawstwa. Były to m.in.:
• Rola rzeczoznawstwa budowlanego w gospodarce narodowej (Czarnecki L., Żuchowski T., Dobrucki A., Runkiewicz L.)
• Rola Instytutu Techniki Budowlanej w sferze rzeczoznawstwa budowlanego (Kruk M., Panek A. i inni)
• Problemy diagnostyki mostów, dróg, kolei, konstrukcji żelbetowych, obiektów zabytkowych, konstrukcji stalowych, konstrukcji murowych, podłoży gruntowych, cieplno-energetycznych budynków, przeciwpożarowej budynków, lekkich przegród budowlanych (Radomski W., Iwański M., Tracz M., Biegus A., Starosolski W., Godlewski T. i inni, Geryło R., Sulik P., Kuczyński K., Gajownik R., Dyduch J., Kaczmarczyk S.)
• Problemy oddziaływań dynamicznych i środowiskowych na budowle (Stypuła K., Żurański J.)
• Badań diagnostycznych zespolenia warstw konstrukcji żelbetowych (Hoła J.)
• Konstrukcji stalowych, struktury i jakości betonu (Hoła J., Kowalski D., Mierzwa J.)
• Uszkodzeń i napraw konstrukcji żelbetowych, zbiorników i silosów (Konieczny K., Starosolski W., Halicka A.)
• Innowacyjne techniki wzmocnień (HILTI, Sika, MC-Bauchemie)
• Problemy modernizacji i badań budynków wielkopłytowych (Wójtowicz M., Szulc J.)
• Innowacyjne techniki badań optycznych (GOM)
• Problemy skurczu, pełzania i mrozoodporności (Kuczwa M., Rusin Z.)
• Wybrane problemy technologiczno-konstrukcyjne Świątyni Opaczności Bożej w Warszawie, budynków zabytkowych, budownictwa plombowego (Flaga K., Płachecki M., Heliński J.)
• Wnioski techniczne dla rzeczoznawców budowlanych wynikające z zagrożeń i awarii (Runkiewicz L., Szer J.)

Konferencja odbyła się w roku jubileuszu Instytutu Techniki Budowlanej obchodzącego swoje 70-cio lecie (utworzony został 24 maja 1945) i odgrywającego wiodącą rolę w prowadzeniu badań na rzecz budownictwa.  Dotychczasowe osiągnięcia Instytutu, oraz plany na przyszłość, zostały przedstawione w wystąpieniu (referacie) przez Dyrektora ITB M.M.Kruka, a rola Instytutu została podkreślona liczbą referatów autorstwa jego pracowników, prezentowanych na Konferencji.

XIV Konferencja Naukowo - Techniczna „Warsztat Pracy Rzeczoznawcy Budowlanego” organizowana była w szczególnym okresie, okresie zmian dotyczących uwarunkowań prawnych dotyczących rzeczoznawstwa budowlanego. Zmiany te zostały zapoczątkowane Ustawą o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych, która zmieniła ustawę Prawo Budowlane eliminując z Prawa Budowlanego zapis dotyczący rzeczoznawstwa budowlanego jako samodzielnej funkcji technicznej. Stąd też, w pierwszym dniu obrad, miała miejsce sesja specjalna nt. „Zasady działalności rzeczoznawcy budowlanego w świetle nowych uwarunkowań prawnych”, której przewodniczyli:  Prezes PIIB A.R. Dobrucki, Przewodniczący ZG PZiTB R.Trykosko oraz Prof. L.Runkiewicz. W dyskusji uczestniczył Minister Tomasz Żuchowski (Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa), którego wystąpienie w sprawie aktualnego stanu prawnego dotyczącego funkcji rzeczoznawcy oraz roli organizacji środowiskowych w budownictwie (PIIB, PZITB) było wstępem do dyskusji.

W dyskusji poruszano m.in. problemy:
– niedostatecznego umocowania i zakresu działania rzeczoznawcy budowlanego w Prawie budowlanym oraz w rozporządzeniach i innych przepisach,
– ujednolicenia nazewnictwa i zakresu opracowań rzeczoznawczych,
– potrzeby podniesienia poziomu opracowań rzeczoznawczych,
– potrzeby podniesienia poziomu opracowań biegłych sądowych,
– uznania specjalistycznych ośrodków badawczo-rozwojowych w rzeczoznawstwie budowlanym,
– podnoszenia poziomu działania i dokształcania rzeczoznawców budowlanych,
– współpracy rzeczoznawców z biegłymi powoływanymi przez inne podmioty (np. biegłymi sądowymi),
– potrzeby kontroli realizacji wniosków i zaleceń podawanych w ekspertyzach i opiniach,
– zwiększenia współpracy organów nadzoru budowlanego z rzeczoznawcami,
– podnoszenie kwalifikacji rzeczoznawców poprzez szkolenia, kursy, publikacje a także sympozja i konferencje specjalistyczne.

Wśród problemów technicznych wskazano na potrzeby:
– stosowania odpowiednich metod badawczych i analitycznych w diagnostyce konstrukcji budowlanych,
– stosowania adekwatnych obciążeń w tym dynamicznych środowiskowych i specjalnych,
– angażowania i współpracy odpowiednich specjalistów (rzeczoznawców) do rozwiązywania problemów technicznych wchodzących w zakres ocenianych obiektów budowlanych,
– stosowania nowoczesnych i adekwatnych technik i technologii napraw, remontów i wzmocnień obiektów budowlanych.

Uznano, że XIV Konferencja „Warsztat Pracy Rzeczoznawcy Budowlanego” została zorganizowana zarówno pod względem merytorycznym jak i organizacyjnym na wysokim poziomie, a także stwierdzono jej pożyteczną rolę dla podnoszenia poziomu problemów z zakresu szeroko rozumianego rzeczoznawstwa budowlanego.

Poruszane na Konferencji problemy oraz wnioski z nich wynikające, zarówno w zagadnieniach prawnych, organizacyjnych, jak i technicznych zostaną w wersji rozszerzonej przekazane do:
– Sejmu Rzeczypospolitej,
– Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju
– Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego,
– Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa,
– Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa,
– Ośrodków Badawczo-Rozwojowych, a szczególnie Instytutu Techniki Budowlanej
oraz do
– Rzeczoznawców i ośrodków projektowo-rzeczoznawczych,
– Czasopism specjalistycznych z dziedziny budownictwa.

autorzy sprawozdania: Prof. Leonard RUNKIEWICZ, Prof. Wiesław TRĄMPCZYŃSKI