W listopadzie br., ukaże się nowa pozycja autorstwa Wojciecha Radomskiego i Wojciecha Kasprzaka - „Poszerzanie mostów”.

Poszerzanie mostów jest działaniem wynikającym z konieczności dostosowania istniejących już obiektów, do aktualnych potrzeb. Ponadto, biorąc pod uwagę fakt, iż obecna infrastruktura mostowa w Polsce jest w znaczymy stopniu przestarzała, wiele z obiektów wymaga modernizacji, w szczególności w odniesieniu do poszerzania. Wszelkie podejmowane w związku z tym działania, muszą opierać się na znajomości stanu technicznego obiektu, co bezpośrednio wynika z diagnostyki. Poszerzanie mostów jest więc działaniem obejmującym szeroki zakres prac technicznych, badawczych, projektowych oraz ekonomicznych. Te ostatnie polegają na odpowiedzi na podstawowe pytanie – czy bardziej opłacalne jest poszerzenie obiektu czy rozebranie starego i wybudowanie nowego o odpowiednich parametrach geometrycznych i odpowiedniej nośności. Poszerzanie obiektów starych, jest zupełnie odrębnym zagadnieniem, które obejmuje również aspekty zabytkowe poszerzania mostów. W skrajnym przypadku, gdy droga jednojezdniowa modernizowana jest na dwujezdniową, przy czym druga nitka biegnie równolegle do istniejącej, poszerzanie polegać może na budowie nowego obiektu pod nowa nitkę, położonego obok starego – tu szczególnego znaczenia nabierają też względy estetyczne.

Prezentowana publikacja, stanowi omówienie zagadnień związanych z poszerzaniem mostów w kontekście technicznym, ekonomicznym, społecznym i estetycznym.

Pozycja adresowana jest do szerokiego kręgu odbiorców obejmującego przede wszystkim studentów oraz pracowników wyższych uczelni technicznych kształcących się na kierunku budownictwo oraz kierunkach pokrewnych. Zawarte w niej informacje, przydatne będą również dla projektantów oraz wykonawców zabiegów rehabilitacyjnych i modernizacyjnych obiektów mostowych, jak również dla osób zajmujących się zarządzaniem infrastrukturą mostową.

 

Książka ta jest szczególną pozycją w polskiej literaturze technicznej. Pierwszą i tym samym jedyną, która w tak kompleksowy sposób opisuje wszystkie zagadnienia związane z poszerzaniem obiektów mostowych. W tym zakresie jest unikatową w literaturze światowej.

prof. dr hab. Kazimierz Furtak
Politechnika Krakowska

W świetle systematycznie zwiększającego się natężenia ruchu oraz zmian w wymaganych parametrach skrajni ruchu zagadnienie poszerzania obiektów infrastruktury mostowej jest bardzo istotne z punktu widzenia zastosowań praktycznych. Podjęta problematyka jest równocześnie ciekawym polem prac naukowo-badawczych ukierunkowanych na doskonalenie metod projektowania poszerzeń konstrukcji różnych typów oraz na ulepszanie technologii realizacji poszerzeń.

prof. dr hab. Jan Bień
Politechnika Wrocławska

Żródło: materiały Wydawnictwa