Systemy przeglądów obiektów mostowych za pomocą dronów używane współcześnie w wysoce rozwiniętych krajach są coraz powszechniej stosowane.

Firmy Promost Consulting z Rzeszowa oraz FlyTech UAV z Krakowa podjęły się próby stworzenia wielozadaniowego drona, przystosowanego do wykonywania przeglądów obiektów mostowych w ramach projektu naukowo-badawczego pod nazwą: „EyeBridge – Bezzałogowy system latający przeznaczony do autonomicznego wykonywania przeglądów obiektów mostowych”. Projekt ten jest realizowany w ramach umowy POIR.01.02.00-00-0075/16, działanie 1.2 „Sektorowe programy B+R”, program sektorowy „INNOSBZ” i finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

Dron stworzony w ramach projektu będzie w stanie wykonać przelot autonomicznie, tj. bez współpracy człowieka. Dron zostanie wyposażony w wysokiej dokładności aparaturę pomiarową, a rezultatem przelotu ma być model 3D obiektu. System zostanie zaprojektowany tak, aby uniezależnić dron od sygnałów GNSS, które w strefach pod obiektem mostowym mogą być niestabilne.

Artykuł został opublikowany w wydaniu 6/2017, str. 44-46.