Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. [1] ma już ponad 10 lat. Z punktu widzenia producenta prefabrykatów mostowych nadal wiele zapisów musi zostać poprawionych.

Z punktu widzenia projektantów mostowych w zapisach Rozporządzenia głównie brakuje szczegółowego dostosowania specyfikacji do konkretnego zadania, przeszkadzaprzywoływanie nieobowiązujących normatywów lub mieszanie tzw. starych norm z normami zharmonizowanymi. Zdarza się, że autorzy specyfikacji obnażają swoją nieznajomość procesu produkcji, zasad certyfikacji oraz aktualnie dostępnych materiałów budowlanych. Brak właściwej szczegółowości oraz nieuzasadnione zapisy negatywnie wpływają na cały proces budowlany poprzez zwiększenie pracochłonności po stronie wykonawcy i producenta oraz generują niepotrzebne koszty dodatkowe (np. w przypadku dodatkowych badań betonu). Pozostaje mieć nadzieję, że każdy kolejny rok obowiązywania Rozporządzenia wpłynie pozytywnie na treści zawarte w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR).

 Artykuł został opublikowany w wydaniu 6/2017, str. 54-58.