Mosty wydanie nr 1/2015
Mosty wydanie nr 1/2015

W numerze: bezpieczeństwo użytkowania mostów drogowych, deskowania drewniane w budowie mostów betonowych, problemy eksploatacji rusztowań. Ponadto tematyka wad i degradacji antykorozyjnych systemów powłokowych, prefabrykatów czy zbrojenie betonu kompozytami FRP. Szczególnie polecamy Państwa uwadze dyskusję na temat roli badań i innowacji w polskim mostownictwie.

Wydarzenia

Wydarzenia

Obwodnica Skawiny, konkurs Bridge Building Game, gotowe odcinki na S8.

Wywiad

Porozumienie dla Bezpieczeństwa w Budownictwie

Większa liczba wypadków oraz specyfika branży budowlanej połączyły firmy wykonawcze na rzecz inicjatywy społecznej. Z Michałem Wasilewskim, koordynatorem Porozumienia dla Bezpieczeństwa w Budownictwie, rozmawiała Izabela Rutkowska-Czapla.

Temat numeru

Bezpieczeństwo użytkowania mostów drogowych

Znaki drogowe ustawiane przed mostem, informujące o jego nośności użytkowej, mają wyłącznie znaczenie administracyjne. Na podstawie takiego znaku inspektor mostowy może określić klasę obciążenia, na jaką został zaprojektowany obiekt mostowy. Jednak dla użytkownika drogi, zgodnie z Kodeksem drogowym, oznacza to „zakaz wjazdu pojazdów o rzeczywistej masie całkowitej ponad podaną na znaku liczbę ton”. Taka informacja dla kierowcy pojazdu nie jest miarodajna – nie oddaje rzeczywistej nośności i bezpieczeństwa użytkowania mostu.

Problemy zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa eksploatacji rusztowań w Polsce

Eksploatacja rusztowań wiąże się z wieloma problemami natury technicznej, organizacyjnej i prawnej. Przyczyną problemów jest przede wszystkim bardzo duże zróżnicowanie konstrukcji rusztowań, w szczególności stopień ich złożoności, duża zmienność parametrów decydujących o bezpieczeństwie konstrukcji i bezpieczeństwie pracy, duża różnorodność zastosowań oraz stopień spójności norm technicznych z przepisami prawnymi.

Deskowania drewniane w budowie mostów betonowych

W artykule przedstawiono projekty i budowę deskowań drewnianych ustrojów nośnych wg projektów autorów artykułu w kilkunastu zrealizowanych obiektach mostowych, m.in. estakad, wiaduktów i mostów. Zastosowanie drewna litego, jak i prefabrykowanych elementów drewnianych z drewna klejonego umożliwiło racjonalne i ekonomiczne zastosowanie deskowań w budowie monolitycznych obiektów mostowych.

Diagnostyka

Budowle inżynierskie ze stali samopatynującej Realizacje i doświadczenia zdobyte w Wielkim Księstwie Luksemburga

Stal samopatynująca to niskostopowa stal konstrukcyjna, której szczególną właściwością jest odporność na korozję w warunkach atmosferycznych bez konieczności stosowania dodatkowych zabezpieczeń (w odpowiednich warunkach stosowania). Właściwość ta została uzyskana poprzez niewielką modyfikację składu chemicznego stali tradycyjnej (przede wszystkim poprzez dodanie składników stopu Cr i Cu).

Materiały

Wady i degradacja antykorozyjnych systemów powłokowych

Wśród zabezpieczeń antykorozyjnych powierzchni stalowych i betonowych najpowszechniej stosowane są systemy powłokowe. Prawidłowo zaprojektowane, wykonane i eksploatowane powłoki mogą stanowić zabezpieczenie o wysokiej trwałości i walorach estetycznych. Należy jednak unikać błędów na każdym etapie procesu zabezpieczeń. W artykule pokazane zostaną podstawowe przyczyny obniżenia trwałości zabezpieczeń powłokowych i ich degradacji. W następnych numerach omówione zostaną szczegółowo najczęściej występujące wady.

Prefabrykaty – wprowadzenie wyrobu do obrotu

W artykule skonfrontowano aktualne wymagania odnośnie wprowadzania wyrobu do obrotu z wcześniej obowiązującymi. Większość produkowanych prefabrykatów betonowych objęta jest systemami: 2+, 3, 4. W dalszej części artykułu przedstawiono wymagania związane z zasadami wprowadzania do obrotu na przykładzie niżej wymienionych elementów prefabrykowanych: nadproży i kanałów odwadniających (system 3), belek stropowych, płyt kanałowych, płyt zespolonych Filigran (system 2+), studni, rur (system 4).

Alternatywne zbrojenie betonu kompozytami FRP - zagadnienie kompatybilności

W artykule przedstawiono wyniki badań porównawczych przyczepności „pull-out” prętów o zróżnicowanej średnicy: stalowych (gładkich i żebrowanych) i GFRP. Na podstawie wytycznych ACI 440 zaproponowano model współpracy (kompatybilności) układu złożonego: pręt FRP – otulina betonowa. Na podstawie wyników symulacji MES przedyskutowano wpływ użebrowania prętów FRP na kształtowanie przyczepności z betonem.

Realizacje

Technologia przesunięcia i obrotu willi Grüneberga w Szczecinie

Konsorcjum: Szybki Tramwaj Sp. z o.o. i Strabag Sp. z o.o. wybuduje 4-kilometrową trasę Szczecińskiego Szybkiego Tramwaju. W połowie października 2014 roku zrealizowano przesunięcie i obrót zabytkowego budynku mieszkalnego willi Grüneberga w związku z kolizją z nowo budowanym torem Szczecińskich Szybkich Tramwajów, a zwłaszcza z obiektami inżynieryjnymi (wiadukt i wanna żelbetowa). Firma GTI wykonała Projekt Technologiczny Przesunięcia i Obrotu budynku, na podstawie którego firma Strabag zrealizowała przesunięcie i obrót budynku.

Eurokody

Projektowanie mostów wg Eurokodów - projektowanie posadowień bezpośrednich wg PN-EN 1997-1

Eurokod 7 jest obszernym dokumentem obejmującym zagadnienia projektowania geotechnicznego, fundamentów oraz badań podłoża gruntowego. Eurokod 7 powinien być stosowany do projektowania fundamentów i innych konstrukcji współdziałających z podłożem gruntowym – dotyczy więc nie tylko mostów, ale wszystkich budowli.

Forum Dyskusyjne

Rola badań i innowacji w rozwoju polskiego mostownictwa

W tym numerze postanowiliśmy przyjrzeć się poziomowi innowacyjności i roli badań w polskim mostownictwie. O opinie na ten temat zapytaliśmy specjalistów i ekspertów z branży, starając się udzielić głosu zarówno przedstawicielom nauki, jak i biznesu. Zapraszamy do lektury.

Relacje

Sympozjum „Przeprawa mostowa przez Wisłę koło Kwidzyna”

16 października 2014 r. w Centrum Konferencyjno-Wystawienniczym AmberExpo w Gdańsku miało miejsce sympozjum poświęcone zrealizowanej w 2013 roku „Przeprawie mostowej przez Wisłę koło Kwidzyna”. Organizatorami wydarzenia byli Zarząd Główny Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa oraz Pomorska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa przy współpracy: Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej, Związku Mostowców RP oraz organizacji Pracodawcy Pomorza. Partnerami wspierającymi byli: Budimex – wykonawca przeprawy – i Transprojekt Gdański – projektant.

Dni Betonu

VIII Konferencja organizowana przez Stowarzyszenie Producentów Cementu odbyła się tradycyjne w Wiśle 13-15 października 2014 r. To ważne wydarzenie branżowe skupiło specjalistów związanych z technologią betonu.

Targi Infrastruktura 2014

Zakończyły się XII Targi Budownictwa Drogowego, Kolejowego oraz Zarządzania Ruchem „Infrastruktura”. Przez dwa dni Centrum Targowo-Kongresowe MT Polska w Warszawie było miejscem, w którym przedstawiciele sektora publicznego i prywatnego rozmawiali o rozwoju infrastruktury w Polsce. Szeroko poruszane były również tematy związane z bezpieczeństwem ruchu drogowego.

Wrocławskie Dni Mostowe. Rozstrzygnięcie VI edycji Konkursu Mostowego im. Maksymiliana Wolffa

26-28 listopada 2014 r. w Centrum Kongresowym Politechniki Wrocławskiej odbyła się kolejna edycja Wrocławskich Dni Mostowych. Edycja ta była wyjątkowa, bo jubileuszowa. Od 10 lat to największe i najważniejsze wydarzenie w kalendarzu każdego mostowca gromadzi zarówno przedstawicieli świata nauki, jak i reprezentantów firm zajmujących się projektowaniem, wykonawstwem i utrzymaniem obiektów inżynierskich.


W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij