Mosty wydanie nr 2/2016
Mosty wydanie nr 2/2016

W numerze: renowacja obiektów inżynierskich i zabezpieczenia antykorozyjne, ochrona antykorozyjna systemów sprężania i podwieszania, remont Mostu Łazienkowskiego. Ponadto tematyka trwałości prefabrykowanych obiektów mostowych oraz pierwszy polski most drogowy z kompozytów FRP. Polecamy także wywiad z przewodniczącym Związku Mostowców RP, profesorem Januszem Szelką.

Aktualności

Aktualności

Most łukowy nad Martwą Wisłą już po próbnych obciążeniach, konkurs Bridge Building Game, „Biała Księga Branży Drogowej” opublikowana.

Wywiad

Polska inżynieria mostowa z dużym potencjałem do dalszego rozwoju

O bieżącej działalności Związku Mostowców Rzeczypospolitej Polskiej, jego celach oraz planach, o stanie polskiego mostownictwa oraz prognozach na przyszłość w rozmowie z Marleną Machurą mówił przewodniczący ZMRP, prof. ndzw. WSOWL i UZ Janusz Szelka.

Temat numeru

Renowacja antykorozyjnych systemów nowej generacji na przykładzie Mostu Siekierkowskiego w Warszawie

W artykule omówiono pierwszą w Polsce renowację na dużym obiekcie mostowym systemu antykorozyjnego nowej generacji (metalizacyjno-malarskiego z epoksydowo- poliuretanowym uszczelnieniem). Pokazano trudności pojawiające się podczas prowadzenia prac.

Remont Mostu Łazienkowskiego z wykorzystaniem powłok etylokrzemianowych wysokocynkowych do zabezpieczenia konstrukcji stalowej

W artykule przedstawiono przyczyny oraz zakres remontu Mostu Łazienkowskiego, ze szczególnym uwzględnieniem sposobu doboru systemu malarskiego do zabezpieczenia przeciwkorozyjnego konstrukcji stalowej mostu. Na przykładzie inwestycji opisano wady oraz zalety wybranego systemu malarskiego oraz ich wpływ na realizację robót.

Czy most jest pomalowany właściwie?

W artykule omówiono nowoczesną metodę oceny grubości powłoki na konstrukcji. Wyznaczenie Pomiarowej Grubości Powłoki umożliwia weryfikację jakości prac malarskich. Pozwala także przypisać dyskretną wartość liczbową, która reprezentuje grubość powłoki dla całej konstrukcji.

Zabezpieczanie antykorozyjne stalowych drogowych konstrukcji mostowych – problemy wykonawcze

W artykule dokonano krótkiego przeglądu antykorozyjnych problemów wykonawczych występujących przy zabezpieczaniu nowo budowanych i remontowanych mostów oraz wiaduktów.

Ochrona antykorozyjna systemów sprężania i podwieszania – kluczowe kryterium trwałości konstrukcji

Sprężanie zrewolucjonizowało budownictwo. Od samego początku przykładano wagę do właściwego zabezpieczenia cięgien sprężających jako głównego kryterium trwałości. Wynikało to z wiedzy nt. wrażliwości stali sprężającej na ataki korozji. W wielu krajach dochodziło jednak do awarii. Przypadki opisane i analizowane w wielu opracowaniach przyczyniły się do udoskonalania systemów ochrony antykorozyjnej. W artykule wskazano na główne rodzaje ochrony antykorozyjnej cięgien, opisano je i wskazano kierunki jej rozwoju.

Materiały

Domieszki do betonu wykorzystywanego w budownictwie mostowym – przegląd

Beton jest wiodącym materiałem konstrukcyjnym stosowanym w budownictwie, w tym także mostowym. Beton w konstrukcjach mostów jest poddawany dużym, zmiennym obciążeniom mechanicznym, jednocześnie funkcjonując w trudnych, często skrajnych warunkach środowiskowych, np. w zmiennej temperaturze, będąc przy tym poddawany działaniu środków odladzających. Biorąc pod uwagę oczekiwany, bardzo długi okres użytkowania mostów, konieczne jest stosowanie do nich betonów charakteryzujących się nie tylko wysoką wytrzymałością, ale przede wszystkim wysoką odpornością na oddziaływanie środowiska.

Drobno- i wielkowymiarowe prefabrykowane elementy betonowe stosowane w budownictwie mostowym

Beton jako materiał konstrukcyjny jest chętnie wykorzystywany w budownictwie, także mostowym, ze względu na swoje liczne zalety, do których można zaliczyć m.in.: trwałość, elastyczność i estetykę. Nie jest jednakże pozbawiony wad, wśród których wymienia się pracochłonność wykonania gotowych elementów czy sezonowość prac. Rozwiązaniem tych problemów może być stosowanie prefabrykowanych elementów betonowych i montaż gotowych wyrobów na placu budowy.

Trwałość prefabrykowanych obiektów mostowych

W przypadku konstrukcji mostowych wykonanych z elementów prefabrykowanych o trwałości w dużym stopniu decyduje ich ukształtowanie, a dodatkowo jakość prefabrykatów oraz technologia ich scalania.

Strefa oddziaływań obciążeń budowlanych na powłokę obiektu gruntowo-powłokowego

Powłoka z blachy falistej w obiekcie gruntowo-powłokowym charakteryzuje się dużą sztywnością, ale dopiero w otoczeniu ośrodka gruntowego. W początkowej fazie budowy deformacja powłoki jest wielokrotnie większa niż od obciążeń budowlanych. W fazie budowy dla bezpieczeństwa powłoki istotne znaczenie mają obciążenia od pojazdów i urządzeń stosowanych do układania i zagęszczania zasypki. Jest to szczególnie ważne w sytuacji, gdy przemieszczenia powłoki od obciążenia budowlanego naziomu są sumowane ze skutkiem ciężaru własnego gruntu – jak w powłokach o kształcie łukowym.

Realizacje

Naprawa sprężenia uciąglającego mostu głównego MA532 w ciągu autostrady A1 w węźle Mszana

Sytuacje awaryjne na moście głównym MA532 w ciągu autostrady A1 w węźle Mszana, przy pewnym niezrozumieniu innowacyjności konstrukcji, spowodowały powstanie wielu mitów stwarzanych przez ekspertów i dziennikarzy. Artykuł ma na celu wyjaśnienie wątpliwości oraz pokazanie faktów, które obalą powstałe medialne mity.

Pierwszy polski most drogowy z kompozytów FRP. Projekt, badania, budowa

W artykule opisano pierwszy polski most drogowy wykonany z kompozytów FRP. Przedstawiono charakterystykę mostu, opisano założenia i proces projektowania, wytwarzanie dźwigarów głównych mostu oraz jego budowę. Na zakończenie podano główne wyniki badań odbiorczych mostu pod próbnym obciążeniem statycznym i dynamicznym, które potwierdziły zakładaną nośność obiektu.

Projektowanie

Projektowanie mostowych konstrukcji sprężonych – wybrane zagadnienia – cz. I

W artykule poruszono kilka zagadnień związanych z założeniami projektowymi i klasyfikacją mostowych konstrukcji sprężonych z uwagi na charakter pracy przekrojów i stopień sprężenia. Omówiono ograniczenia naprężeń w betonie i stali sprężającej z nieaktualnej już normy PN-S-10042:1991 [11] i obowiązujących PN-EN 1992 [9, 10]. Przedstawiono i skomentowano wybrane aspekty obliczeniowe wynikające z dopuszczenia przez Eurokod 2 zarysowania w konstrukcjach sprężonych.

Recenzja

Oryginalna historia statyki budowli z oficyny Ernst & Sohn w Berlinie

Książka jest niezwykle cenna dla tych specjalistów, którzy nie tylko „rzemieślniczo” wykonują swój zawód, ale też mają szersze ambicje, szukając obok odpowiedzi na pytanie „jak”, także tej na pytanie „dlaczego”. Książkę tę można polecić także studentom.

Forum Dyskusyjne

Osiągnięcia i problemy w dziedzinie zabezpieczeń antykorozyjnych

Tym razem dyskusji poddaliśmy zagadnienie osiągnięć i problemów w dziedzinie zabezpieczeń antykorozyjnych obiektów mostowych w Polsce. Zapytaliśmy również o ocenę polskiego rynku produktów antykorozyjnych na tle rynku europejskiego – jakie są różnice, a gdzie znajdziemy podobieństwa? Do dyskusji zaprosiliśmy zarówno przedstawicieli świata nauki, jak i biznesu – głosu udzielili: dr inż. Agnieszka Królikowska, dr hab. inż. prof. IMPiB Małgorzata Zubielewicz oraz Jerzy Kosior.


W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij