1-3 października br. w Katowicach odbyła się trzecia edycja Konferencji Drogowo-Mostowej „Warunki gruntowe a projektowanie oraz budowa dróg i mostów” zorganizowana przez czasopisma „Magazyn Autostrady” i „Mosty”. Istotą Konferencji było kompleksowe połączenie tematyki projektowania, budowy oraz utrzymania dróg i mostów m.in. na złożonych, a także skomplikowanych terenach gruntowych.

Już od trzech lat Konferencja Drogowo-Mostowa efektywnie integruje branżę drogową i mostową, umożliwiając obustronną wymianę zawodowych doświadczeń z zakresu problematyki rozpoznania warunków gruntowych, na których budowane są obiekty infrastrukturalne. W trakcie trzydniowej Konferencji odbyło się siedem sesji tematycznych, w trakcie których wygłoszono 30 referatów. Największym atutem Konferencji jest zaangażowanie prelegentów na co dzień związanych ze środowiskiem akademickim, a także praktyków realizujących inwestycje infrastrukturalne. Wydarzenie z każdym rokiem zdobywa nowych sympatyków, zyskując przy tym na wartości zarówno merytorycznej, jak i na liczbie uczestników – w niniejszej edycji wzięło udział 214 osób.

Uroczystego otwarcia konferencji dokonały redaktor zarządzająca czasopisma „Mosty” Marlena Machura oraz redaktor zarządzająca „Magazynu Autostrady” Anna Górska-Zychla. Gości przywitali również dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach Zbigniew Tabor, p.o. dyrektora katowickiego oddziału GDDKiA Marek Niełacny oraz przewodniczący Związku Mostowców Rzeczypospolitej Polskiej Arkadiusz Madaj.

Referat wprowadzający dotyczący analizy i oceny sytuacji na krajowym rynku budowlanym wygłosił główny ekonomista Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa Damian Kaźmierczak. Przedstawił on m.in. rentowność netto przedsiębiorstw budowlanych na tle gospodarki oraz wynik finansowy netto przedsiębiorstw budowlanych po I półroczu.

Projektowanie oraz budowa dróg i mostów

Pierwsza sesja merytoryczna dotyczyła stricte projektowania oraz budowy dróg i mostów w złożonych i skomplikowanych warunkach gruntowych. Wybrane przypadki geotechniczne takich realizacji omówił Maciej K. Kumor (Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy). Następnie Michał Gołos (Tensar Polska) na przykładzie realizacji dróg wojewódzkich przedstawił technologie w postaci materaca geokomórkowego i geomateraca jako wzmocnienie podłoża w trudnych warunkach gruntowych. Artur Łagosz (AGH Akademia Górniczo-Hutnicza) podjął temat badań nad kruszywem z wapienia dewońskiego jako potencjalnego składnika betonów przeznaczonych dla budownictwa mostowego. Według rozważań autora mrozoodporność i odporność na środki odladzające kruszyw wapiennych Trzuskawica i Wojcieszów oraz wskaźnik LA, a także nasiąkliwość spełniają kryteria „Warunków wykonania i odbioru robót budowlanych” GDDKiA dla kruszyw do betonów przewidzianych do budowy mostów i wiaduktów, a zanieczyszczenia skał wapiennych wchodzących w skład kruszyw nie wpływają negatywnie na ich trwałość w środowisku alkalicznym. Na koniec Jakub Bryk (Maccaferri Polska) omówił zastosowanie geokompozytów drenażowych z filtrem hydrofobowym do ochrony przeciwwysadzinowej w nawierzchniach drogowych.

Posadowienie i fundamentowanie obiektów mostowych oraz budownictwo tunelowe w Polsce

Z racji tego, że temat posadowienia i fundamentowania obiektów mostowych oraz budownictwa tunelowego w Polsce jest niezwykle rozległy, postanowiono poświęcić temu zagadnieniu dwie sesje. Jako pierwszy głos w sprawie zabrał Aleksander Duda (Politechnika Rzeszowska), który wraz z Tomaszem Siwowskim przygotował prelekcję dotyczącą projektów i realizacji przyczółków mostowych z niekonwencjonalną zasypką z materiałów pochodzących z recyklingu opon. Według autorów materiały z recyklingu ZOS mają podobne właściwości mechaniczne (opory tarcia) do tradycyjnych wypełnień (piaski, żwiry) przy jednoczesnym trzykrotnym zmniejszeniu ciężarów objętościowych. Jednocześnie wykorzystanie tych materiałów, szczególnie w formie sprasowanej do pakietów, pozwala efektywnie rozwiązać problem z zagospodarowaniem zużytych opon w Polsce, a także zmniejszyć energochłonność procesu recyklingu oraz zwiększyć możliwości transportowe zużytych opon. Ponadto materiały z recyklingu ZOS wbudowane w strefie połączenia nasypu z obiektem infrastrukturalnym pozwalają na redukcję parcia w zakresie 50-100% w stosunku do standardowych wypełnień. Następnie Kazimierz Gwizdała (Politechnika Gdańska) podjął temat pali z powiększoną podstawą, podając przykłady i ograniczenia ich zastosowań. Profesor podkreślił fakt, że przy nieumiejętnym stosowaniu tej technologii można wręcz pogorszyć warunki przekazywania obciążeń na podłoże, a rozwiercanie podstaw w większości przypadków jest trudne i mało efektywne. Zagadnienie pali kontynuował Krzysztof Trojnar (Politechnika Rzeszowska), poddając ocenie nośność pali przemieszczeniowych na podstawie pomiaru parametrów wiercenia. O doświadczeniach z zakresu wód gruntowych w aspekcie trudnego elementu warunków posadowienia wypowiedział się Piotr Rychlewski (Instytut Badawczy Dróg i Mostów). Zaprezentował on przykłady wskazujące, jak trudne i niebezpieczne jest wykonywanie fundamentów w przypadku napiętego zwierciadła wody, szczególnie stabilizującego się powyżej platformy wykonania fundamentu. Udowodnił również, jak ważna jest dogłębna analiza projektowa obejmująca wszystkie fazy wykonawcze. Zaznaczył też, że w miarę możliwości należy rozważyć zmianę lokalizacji, zaprojektować fundament, tak aby nie doszło do przerwania warstwy ekranującej z gruntów spoistych, przewidzieć środki zaradcze, jak np. podwyższenie poziomu platformy robót lub obniżenie ciśnienia wody naporowej. W swoim referacie Arkadiusz Madaj (Politechnika Poznańska) omówił wpływ warunków gruntowych, jak również prawidłowego ich rozpoznania na stany graniczne nośności i użytkowalności obiektów mostowych. Na wybranych przykładach skomentował poprawność rozpoznania podłoża pozwalającą na poprawny dobór systemu konstrukcyjnego mostu. Nadmienił również, że należy, szczególnie w przypadku podłoża o złożonej budowie, obliczać spodziewane osiadanie podpór (m.in. w celu ustalenia wpływu ewentualnego nierównomiernego osiadania na stany graniczne nośności przęseł). Część merytoryczną związaną z budownictwem tunelowym w Polsce rozpoczął referat autorstwa Tomasza Siwowskiego i Krzysztofa Czarnika (Politechnika Rzeszowska), w którym zaprezentowano tunele drogowe wykonane w ciągu drogi ekspresowej S19 na Podkarpaciu – szczegóły ich rozwiązań projektowych, dane wejściowe do projektowania, wykonane badania geofizyczne i geologiczne oraz uwarunkowania wykonawcze. Natomiast Krzysztof Migdał (Trasa Łagiewnicka SA) przybliżył słuchaczom wątek warunków gruntowych w kontekście posadowienia tuneli na przykładzie tuneli powstałych na Trasie Łagiewnickiej w Krakowie. Przedstawił zakres budowy tuneli i wykonanych badań geologicznych.

Realizacje drogowo-mostowe – analiza i dobre praktyki

Konferencja kompleksowo łączyła w swoim zakresie zarówno zagadnienia projektowania, budowy, utrzymania dróg i mostów m.in. na skomplikowanych terenach gruntowych, jak również wzmacniania podłoża oraz stabilizacji gruntu czy też projektowania i budowy skarp nasypów czy wykopów. Krzysztof Trojnar (Politechnika Rzeszowska) omówił zastosowanie techniki wgłębnego mieszania gruntu (DSM) do wzmacniania podłoża i stabilizacji osuwisk, a Andrzej Kasprzak (Mosty Gdańsk) przybliżył przykład projektowania przekopu Mierzei Wiślanej. W trakcie pozostałych sesji również poruszano zagadnienia dotyczące branży mostowej, m.in. Marek Salamak (Politechnika Śląska) omówił dokonania Śląskiej Szkoły Mostowej, Piotr Górak (Cemex Polska) przedstawił tzw. nową „erę kamienia” w betonach konstrukcyjnych dla budownictwa mostowego, a Krzysztof Żółtowski (Politechnika Gdańska) opisał przypadek awarii konstrukcji z gruntu zbrojonego.

Nowości programowe

Nowością w programie Konferencji były odbywające się w trakcie sesji dwie debaty techniczne. Pierwsza z nich dotyczyła geotechniki. Uczestnicy wspólnie omówili m.in. zagadnienie obecnych warunków kontraktowych w geotechnice w budownictwie infrastrukturalnym, jak również kwestie rozwoju technologii posadowień i wzmocnień podłoża gruntowego. Głos w debacie zabrali: Grzegorz Horodecki (Polskie Stowarzyszenie Geosyntetyczne), Kazimierz Gwizdała (Politechnika Gdańska), Mariusz Posłajko (Keller Polska) oraz Piotr Rychlewski (IBDiM). Druga debata dotycząca nawierzchni skupiła wokół siebie ekspertów z zakresu drogowych nawierzchni asfaltowych, a także betonowych: Jana Deję (SPC), Piotra Radziszewskiego (Politechnika Warszawska), Zbigniewa Tabora (ZDW w Katowicach), Dawida Żymełkę (PSWNA), Wojciecha Żurka (GDDKiA o. Katowice) i Rafała Gajewskiego (Cemex Polska). Skupiono się przede wszystkim na porównaniu obu typów nawierzchni, jednak dyskusji nie udało się zamknąć w założonym czasie – nie sposób jednoznacznie rozstrzygnąć, która technologia ma więcej korzyści.

Ekspert drogowo-mostowy

Podczas uroczystego bankietu odbywającego się na zakończenie drugiego dnia konferencji redakcje czasopism „Magazynu Autostrady” i „Mosty” przyznały wyróżnienia „Ekspert drogowo-mostowy”, aby wyrazić uznanie dla osób zasłużonych dla branży drogowo-mostowej. W tym roku nagrodzono: Kazimierza Gwizdałę, Piotra Radziszewskiego oraz Zbigniewa Tabora. Każdego z laureatów cechują: zaangażowanie, profesjonalizm, godna podziwu aktywność opiniodawcza, a także zasoby wiedzy i doświadczeń praktycznych.

Podsumowanie

Po raz kolejny organizatorom Konferencji Drogowo-Mostowej udało się stworzyć platformę wymiany doświadczeń w branży infrastrukturalnej ze wskazaniem przykładów i konkretnych rozwiązań efektywnych intensyfikacji konstrukcji nawierzchni uzależnionych od właściwego doboru materiałów czy też technologii.

Redakcje czasopism „Mosty” i „Magazyn Autostrady” dziękują uczestnikom za liczne przybycie, prelegentom i opiekunom sesji – za wsparcie merytoryczne, a sponsorom i partnerom – za zaangażowanie, życzliwość, a także wsparcie działań związanych z organizacją trzeciej edycji Konferencji Drogowo-Mostowej. Już dziś zapraszamy na IV edycję, która odbędzie się 6-8 października 2020 r.

fot. T. Piątek

Rozmowy na stoiskach firmowych

Przerwy na kawę służyły nawiązaniu nowych kontaktów biznesowych

Arkadiusz Madaj, przewodniczący Związku Mostowców RP
Maciej Kumor, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy
Marek Niełacny, dyrektor Oddziału GDDKiA w Katowicach

Dużym zainteresowaniem cieszyły się stoiska partnerów

Debata geotechniczna, w której udział wzięli m.in. (od lewej): Mariusz Posłajko, Kazimierz Gwizdała, Piotr Rychlewski

Debata nawierzchniowa, w której udział wzięli (od lewej): Dawid Żymełka, Piotr Radziszewski, Zbigniew Tabor, Wojciech Żurek, Jan Deja oraz Rafał Gajewski, moderatorem był Adam Wysokowski
Organizatorzy wydarzenia – Marlena Machura, redaktor zarządzająca czasopisma „Mosty” i Anna Górska-Zychla, redaktor zarządzająca „Magazynu Autostrady”
Uczestnicy konferencji chętnie zabierali głos w dyskusji oraz zadawali pytania prelegentom

Referaty zgromadziły liczne grono słuchaczy zainteresowanych poruszanymi zagadnieniami
Bankiet branżowy

Merytoryczne dyskusje toczyły się nie tylko na sali, ale również w kuluarach
Tomasz Siwowski, Politechnika Rzeszowska
W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij