Prof. Kazimierz Flaga doktorem honoris causa Pol. Świętokrzyskiej - Mosty

24 lutego br. w Kielcach odbyła się uroczystość nadania tytułu doktora honoris causa Politechniki Świętokrzyskiej prof. dr. hab. inż. Kazimierzowi Fladze, wybitnej postaci – nie tylko w branży mostowej.

Profesor Kazimierz Flaga jest twórcą szkoły naukowej w zakresie termodynamiki betonu oraz naprężeń własnych i wymuszonych – termicznych i skurczowych – w elementach i konstrukcjach z betonu. Jest wybitnym uczonym o bogatym dorobku naukowym w takich dyscyplinach jak: budownictwo i mechanika, specjalizującym się w budownictwie mostów i tuneli, konstrukcjach betonowych, nieniszczących metodach badań materiałów i konstrukcji, technologii betonu i prefabrykacji.

Jak podkreślał Rektor Politechniki Świętokrzyskiej, prof. dr hab. inż. Stanisław Adamczak: – Tytuł doktora honoris causa naszej uczelni nadajemy osobie o autorytecie naukowym, uznanemu pracownikowi nauki, konstruktorowi i cenionemu nauczycielowi akademickiemu, należącemu do grona osób, dzięki którym polska nauka jest obecna w świecie.

Profesor Adamczak przypomniał, że prof. Flaga współpracuje z Politechniką Świętokrzyską od początku jej istnienia – prowadził wykłady, był konsultantem prac naukowych oraz programu studiów specjalności mostowej, recenzentem rozpraw doktorskich i wniosków habilitacyjnych.

Prof. nazdw. dr hab. inż. Zdzisława Owsiak w laudacji przypomniała dorobek naukowy profesora Flagi.
Jest on autorem lub współautorem 90 projektów konstrukcyjnych, architektoniczno-konstrukcyjnych i technologicznych różnych obiektów inżynierskich i budowlanych (nie tylko w Polsce, ale i za granicą, m.in. projektów studialnych głównych obiektów olimpijskich na Olimpiadę w Montrealu w 1976 r.) oraz 295 ekspertyz, orzeczeń i opinii m.in. w sprawie stanu technicznego, nośności konstrukcji czy przyczyn uszkodzeń. Profesor był konsultantem naukowo-technicznym przy budowie lub remoncie najważniejszych obiektów inżynierskich w Polsce (m.in.: mostu i wiaduktu im. ks. J. Poniatowskiego w Warszawie, mostów kolejowych Zwierzynieckiego i Kotlarskiego przez Wisłę w Krakowie, mostu autostradowego przez Wisłę w Grabowcu k. Torunia czy kładki podwieszonej przy rondzie w Katowicach). Publikowany dorobek profesora (jako autora lub współautora) to 336 prac naukowych. Profesor wygłosił także 210 referatów na konferencjach, sympozjach i seminariach naukowych w kraju i za granicą. Profesor Flaga to osoba ceniona nie tylko w Polsce, ale i poza granicami – był lub jest nadal członkiem wielu instytucji w kraju i na świecie, za swe zasługi został odznaczony licznymi medalami i odznakami.

Laudacja była wstępem do licznych podziękowań i gratulacji dla profesora od zaproszonych gości, którzy tłumnie przybyli na uroczystość.

Sam Profesor Flaga nie ukrywał swojego wzruszenia: – Jestem wzruszony symboliką, bo przecież taki sens może mieć nadawanie tytułu doktora komuś, kto doktorem został 48 lat temu – to symbol tego, że tych lat nie zmarnował. (…) Skłania mnie to do refleksji, że na tej sali czujemy się powiązani ważnymi wartościami – uznaniem i zaufaniem dla mnie ze strony władz Politechniki Świętokrzyskiej, sympatią i życzliwością ze strony audytorium, szacunkiem i wdzięcznością z mojej strony. Bardzo nam takich wartości dzisiaj w Polsce potrzeba.

Przybyli goście mieli przyjemność wysłuchania wykładu profesora nt. mostów irańskiego Isfahanu, podczas którego doktor honoris causa podzielił się swoimi wrażeniami z podróży odbytej podczas ostatniej ubiegłorocznej Światowej Wyprawy Mostowej do Iranu. Czytelnicy „Mostów” zapewne znają profesora także jako inicjatora i czynnego uczestnika Wypraw Mostowych organizowanych przez Katedrę Budowy Mostów i Tuneli Politechniki Krakowskiej, które poza funkcją turystyczną pełnią niewątpliwie funkcję szkoleniową (jak mawia profesor, wyprawy są „prawdziwymi uniwersytetami na kółkach”).

Redakcja magazynu „Mosty” jeszcze raz składa Panu Profesorowi serdeczne gratulacje i łączy wyrazy uznania. Życzymy dalszych sukcesów!

Więcej o dorobku prof. Kazimierza Flagi można przeczytać poniżej – zachęcamy do lektury!

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Prof. dr hab. inż. Kazimierz Józef Flaga


Profesor Kazimierz Flaga, twórca szkoły naukowej w zakresie termodynamiki betonu oraz w
zakresie naprężeń własnych i wymuszonych – termicznych i skurczowych – w elementach i
konstrukcjach z betonu, urodził się 23 stycznia 1939r. w Sułkowicach w powiecie myślenickim. Jest
wybitnym uczonym o bogatym dorobku naukowym w dyscyplinach: budownictwo i mechanika,
specjalizującym się w budownictwie mostów i tuneli, konstrukcjach betonowych, nieniszczących
metodach badań materiałów i konstrukcji, technologii betonu i prefabrykacji.

Działalność zawodowa Profesora Kazimierza Flagi to 90 (autorskich lub współautorskich)
projektów konstrukcyjnych, architektoniczno-konstrukcyjnych i technologicznych różnych
obiektów budowlanych i inżynierskich (m.in. projekty studialne głównych obiektów olimpijskich
na Olimpiadę w 1976 r. w Montrealu, Ambasady PRL w New Delhi, Ośrodka Polonijnego
Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie; kościołów w Radomiu, Mielcu, Rzeszowie, Zielonej
Górze; kładek podwieszonych dla pieszych w Mogilanach i Wałbrzychu) oraz 295 ekspertyz,
orzeczeń i opinii w sprawie stanu technicznego, własności materiałów budowlanych, nośności
konstrukcji, przyczyn uszkodzeń, sposobu i zakresu wzmocnienia, przebudowy lub nadbudowy
wielu obiektów budowlanych i inżynierskich w Polsce.

Profesor Kazimierz Flaga był konsultantem naukowo-technicznym przy wznoszeniu lub remoncie
znaczących obiektów inżynierskich w Polsce (m.in. most i wiadukt im. Ks. J. Poniatowskiego w
Warszawie, most autostradowy przez Wisłę w Grabowcu k/Torunia, mosty kolejowy, Zwierzyniecki
i Kotlarski przez Wisłę w Krakowie, Płyta „Centrum Komunikacyjnego w Krakowie”, Płyta
parkingowa oraz estakady wjazdowe i zjazdowe na MDL „Okęcie” w Warszawie, garaż
wielopoziomowy na MDL „Okęcie” w Warszawie, kładka podwieszona przy rondzie w
Katowicach, Świątynia Bożej Opatrzności w Warszawie, Muzeum Archeologiczne w Krakowie,
most MA 532 na węźle Mszana Autostrady A1, przebudowa Trasy Kwiatkowskiego w Gdyni).

Profesor Kazimierz Flaga tytuł magistra inżyniera uzyskał w 1961 roku na Wydziale Budownictwa
Lądowego Politechniki Krakowskiej ze specjalnością konstrukcje budowlane i inżynierskie. Stopień
doktora nauk technicznych otrzymał w roku 1967 nadany uchwałą Rady Wydziału Lądowego
Politechniki Krakowskiej (wyróżnienie). Rada ta w 1971 roku nadała Profesorowi stopień doktora
habilitowanego (wyróżnienie). W roku 1984 otrzymał tytuł naukowy profesora nauk technicznych.
Karierę zawodową rozpoczął w Politechnice Krakowskiej, gdzie pracuje do dziś; od 1992 r. na
stanowisku profesora zwyczajnego. Otrzymał tytuł doktora honoris causa Politechniki Krakowskiej
(2011) i Rosyjskiego Państwowego Uniwersytetu Technologii Chemicznej (2014).

Profesor Kazimierz Flaga to osoba ceniona na arenie międzynarodowej. Był członkiem IABSE
(1982-2010), z-cą delegata Polski do CEB (1990-98), delegatem Polski do Fédération International
du Beton (fib) (1998-2004), członkiem Komitetu RILEM 39-BH „Winter Concreting” (1977-85),
członkiem pełnym IASS (1977-80).

Profesor Kazimierz Flaga wypromował 10 doktorów nauk technicznych. Jest promotorem 2
przewodów doktorskich, inspiratorem 9 prac habilitacyjnych, recenzentem 60 prac doktorskich (13
dla CK), recenzentem dorobku w 43 przewodach habilitacyjnych (23 dla CK), recenzentem
wydawniczym 4 prac habilitacyjnych, redaktorem naukowym 5 prac habilitacyjnych i 1 monografii
profesorskiej; opiniodawcą 30 wniosków o tytuł naukowy profesora (23 dla CK), 10 wniosków na
stanowisko profesora nadzwyczajnego, 3 wniosków na stanowisko profesora zwyczajnego oraz
promotorem 2 doktoratów „honoris causa”.

Publikowany dorobek Profesora Kazimierza Flagi obejmuje (autor/współautor) 336 prac
naukowych, w tym 17 monografii, 200 studiów i rozpraw, 119 artykułów naukowych oraz 16
komunikatów. Profesor wygłosił 210 referatów na konferencjach, sympozjach i seminariach
naukowych (31 za granicą: Udine, Montreal, Londyn, Warna, Palermo, Piza, Primorsko,
Bratysława, Lwów, Cardiff, Mińsk, Irkuck, Wiedeń, Štrbske Pleso, Covilha, Coimbra, Dundee, La
Serena, Santiago de Chile, Dniepropietrowsk, Tel Aviv). Jest także autorem lub współautorem 285
zleconych prac naukowo-badawczych oraz 2 patentów.

Profesor Kazimierz Flaga jest członkiem Akademii Budownictwa Ukrainy. Był członkiem
Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów (1994-1996; 2003-2012), Zarządu Związku Mostowców
RP (1991-2012), Rady Naukowej IBDiM w Warszawie (1995-2011), Rady Naukowej ITB w
Warszawie (2003 – 2008), Sekcji Budownictwa i Materiałów Budowlanych KBN (1992-1996),
Prezydium ZG PZITB (1975-1978; 1990-1993), rektorem Politechniki Krakowskiej (1996-2002).
Profesor jest członkiem Rady Redakcyjnej kwartalnika: „Archives of Civil and Mechanical
Engineering”, Rad Naukowych czasopism: „Mosty” (dwumiesięcznik), „Drogi lądowe – wodne –
powietrzne” (miesięcznik), „Obiekty inżynierskie” (kwartalnik), Rady Programowej
dwumiesięcznika „Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne”. Był członkiem Rad Redakcyjnych
kwartalników: „Ochrona zabytków” i „Archivolta”.

Za swą działalność został odznaczony Krzyżami: Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski (1984 i
2005), Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski (2000), Medalem Komisji Edukacji Narodowej
(1979); Złotym Medalem Fundacji Badań Materiałowych For achievments in materials science im.
Jana Czochralskiego (2001), Złotymi Medalami: 60-lecia Polonia Technica (USA, 2001); 50-lecia
Politechniki Krakowskiej (1995), Za zasługi dla obronności kraju (2009; Medalami Zasłużonemu
dla Politechniki Krakowskiej (2002), Za wybitne osiągnięcia w polskim mostownictwie (2001),
PZITB im. prof. Stefana Kaufmana (2005) oraz Odznaką Zasłużony Działacz Kultury (1979);
honorową Odznaką Zasłużony dla Transportu RP (2001) i Honoris Gratia Prezydenta Miasta
Krakowa (2007).

Profesor Kazimierz Flaga, uznany w świecie pracownik nauki, konstruktor i ceniony nauczyciel
akademicki, należy do grona osób, dzięki którym nauka polska jest obecna w nauce światowej.


W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij