7-9 listopada 2018 r. w Zegrzu odbyła się LXI edycja konferencji naukowo-technicznej „Techniczne Dni Drogowe” zorganizowanej przez Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji RP.

Patronat nad wydarzeniem objęli Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa oraz Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. 

Podczas dziewięciu sesji merytorycznych omówiono zagadnienia dotyczące: drogownictwa w latach 2018-2023, zamówień publicznych, nawierzchni drogowych, podbudów, ochrony środowiska, budowy dróg i mostów oraz bezpieczeństwa na drogach publicznych. Rangę wydarzenia niewątpliwie podnieśli prelegenci, wybitni eksperci w swoich dziedzinach.

Otwarcia konferencji dokonali dr inż. Tadeusz Suwara (przewodniczący Rady Programowej) i Tomasz Żuchowski (p.o. Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad), który dodatkowo omówił postępy w realizacji programu budowy dróg krajowych i autostrad w latach 2014-2023. Natomiast Michał Perliński, naczelnik w Departamencie Dróg Publicznych (Ministerstwo Infrastruktury), podjął się przedstawienia informacji i omówienia problemów występujących podczas realizacji programu budowy dróg krajowych i autostrad w latach 2018-2023. Marta Kowalska, naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska (GDDKiA Oddział w Lublinie), w swoim referacie przybliżyła słuchaczom zagadnienie ochrony środowiska i odkryć archeologicznych w czasie realizacji inwestycji drogowych, bazując na doświadczeniach GDDKiA w Lublinie.

W trakcie konferencji zaplanowano również wycieczkę techniczną, podczas której uczestnicy mogli przyjrzeć się budowie południowej obwodnicy Warszawy zadanie B (most przez Wisłę). Radca Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad Tomasz Kwieciński szerzej omówił temat tej realizacji podczas swojego referatu „Południowa obwodnica Warszawy z uwzględnieniem mostu przez Wisłę i tunelu pod Ursynowem”, a dyrektor GDDKiA Marian Gołoś (Oddział w Warszawie) szerzej omówił również inne inwestycje swojego oddziału. Zastępca dyrektora ds. utrzymania sieci drogowej Dariusz Wróbel (Świętokrzyski Zarząd Dróg Wojewódzkich) opowiedział natomiast o wpływie rozbudowy DW786 na odcinku Kielce – Łopuszno na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Ciekawym punktem konferencji były również referaty prezesa Zarządu TPA Sp. z o.o. Igora Ruttmara oraz dr. inż. Andrzeja Plewy (Politechnika Białostocka), którzy poruszyli zagadnienia rozwoju nawierzchni asfaltowych w Polsce oraz kwestię wpływu rodzaju lepiszcza asfaltowego na właściwości techniczne mieszanek mineralno- -asfaltowych.

W sesjach merytorycznych licznie uczestniczyli przedstawiciele Instytutu Badawczego Dróg i Mostów. Prof. nadzw. dr hab. inż. Janusz Rymsza przedstawił referat „Przejścia dla zwierząt nad autostradami i drogami ekspresowymi”, a także poprowadził sesję dotyczącą budowy dróg i mostów. Dr inż. Maciej Maliszewski omówił zagadnienie podbudów podatnych na drogach publicznych, a dr inż. Cezary Kraszewski – podbudów półsztywnych (z mieszanek związanych hydraulicznie). Wystąpił również mgr inż. Leszek Kornalewski z prezentacją „Praktyczne aspekty bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych”.

Spotkanie zostało zorganizowane na bardzo wysokim poziomie merytorycznym, a podczas trzech dni konferencji udało się wieloaspektowo pokazać problematykę i zagadnienia związane z infrastrukturą drogową.


W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij