7-8 października br. odbyła się IV edycja Konferencji Drogowo-Mostowej „Warunki gruntowe a projektowanie oraz budowa dróg i mostów” zorganizowana przez redakcje czasopism „Magazyn Autostrady” i „Mosty”.

Tegoroczna edycja, pomimo swojej niestandardowej formuły – spotkania online – niezmiennie cieszyła się ogromnym zainteresowaniem. W czasie dwudniowego wydarzenia odnotowano obecność blisko 400 uczestników przed odbiornikami. Tradycyjnie istotą spotkania było kompleksowe połączenie tematyki projektowania, budowy oraz utrzymania dróg i mostów m.in. na skomplikowanych terenach gruntowych. Zmiany w realizacji konferencji nie wpłynęły w żaden sposób na jej, podkreślany od lat, wysoki poziom merytoryczny. Wydarzenie rozpoczęło się uroczystym powitaniem uczestników przez dyrektora Oddziału w Katowicach GDDKiA Marka Niełacnego oraz dyrektora Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach Zbigniewa Tabora. Zgodnie z planem odbyły się cztery sesje tematyczne, podczas których wygłoszono 14 referatów. Dodatkowo zostały także zorganizowane dwie debaty poświęcone wymianie doświadczeń wykonawców i inwestorów realizacji inwestycji drogowo-mostowych w aspekcie warunków gruntowych, a także trwałych rozwiązań materiałowych oraz technologicznych nawierzchni.

Projektowanie oraz budowa dróg i mostów a warunki gruntowe

Pierwsza sesja poświęcona była warunkom gruntowym w kontekście projektowania i budowy dróg oraz mostów. Jako pierwszy głos na ten temat zabrał Michał Piątek (GDDKiA, Oddział w Katowicach), przedstawiając zarys problematyki zarządzania drogimi krajowymi na terenach objętych wpływem podziemnej eksploatacji górniczej na przykładzie dróg zarządzanych przez GDDKiA Katowice. Następnie Piotr Mazurowski (Tensar Polska) omówił zastosowanie georusztów heksagonalnych do wzmacniania podłoża gruntowego w świetle wymagań Katalogu Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Półsztywnych. Z kolei Grzegorz Horodecki (Politechnika Gdańska) poruszył istotną kwestię przygotowania inwestycji drogowo-mostowej w zakresie geotechniki, a Radosław Włodarski (Leca Polska) zaprezentował techniki odciążania konstrukcji na słabonośnych gruntach lekkim kruszywem keramzytowym.

Warunki gruntowe. Wzmacnianie podłoża i stabilizacja gruntów

Drugą sesję odnoszącą się do wzmacniania i stabilizacji gruntów otworzył Piotr Rychlewski (Instytut Badawczy Dróg i Mostów) ze swoim referatem dot. zastosowania ciągłego wzmocnienia podłoża w budownictwie infrastrukturalnym. O stabilizacji i uzdatnianiu gruntów przy użyciu wapna palonego i spoiw wapiennych wypowiedział się Dominik Małasiewicz (Stowarzyszenie Przemysłu Wapienniczego), a na temat stabilizacji preparatem jonowymiennym jako alternatywy dla wymiany gruntów opowiedział Marek Przeradzki (Visolis).

Nawierzchnie – materiały, technologie, przykładowe rozwiązania

Trzecia sesja traktowała o materiałach, technologiach i rozwiązaniach stosowanych w budowie nawierzchni. Jako pierwszy praktyczne doświadczenia ze stosowania nawierzchni MMA z asfaltów modyfikowanych gumą na obiektach mostowych omówił Adam Wysokowski (Uniwersytet Zielonogórski), podkreślając zalety nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych na bazie asfaltów modyfikowanych gumą, takie jak: redukcja długości drogi hamowania pojazdów, redukcja hałasu czy tłumienie drgań od ruchu drogowego. Zdaniem prelegenta zalety nawierzchni MMA z asfaltu modyfikowanego gumą pokazują, że powinny być one stosowane również nad przejściami dla zwierząt. Następnie Marek Dmochowski (CEMEX Polska) w swoim referacie odniósł się do aspektów trwałościowych, estetycznych i użytkowych betonów nawierzchniowych z eksponowanym kruszywem. Problematykę funkcjonowania wspólnej nawierzchni torowiska tramwajowego i drogi kołowej wykonanej z płyt betonowych posadowionych na macie wibroizolacyjnej zaprezentował Marcin Grygierek (Politechnika Śląska). Ostatni w sesji głos zabrali przedstawiciele ORLEN Asfalt Przemysław Ostrowski i Wiktoria Baranowska, przedstawiając metody wzmacniania nawierzchni asfaltowych dopasowane do nośności korpusu drogowego.

Budownictwo mostowe i tunelowe – technologie, realizacje, dobre praktyki

Sesja czwarta została poświęcona tematyce budownictwa mostowego i tunelowego. Kazimierz Gwizdała (Politechnika Gdańska) razem z Przemysławem Kęsikiem z firmy AArsleff przeanalizowali temat posadowienia obiektów mostowych, pali wierconych i przemieszczeniowych. Prelegenci przedstawili charakterystykę podpór palowych, wskazał, że zastosowanie żelbetowych pali prefabrykowanych pozwala na bieżącą kontrolę w procesie wbijania oraz zaakcentował fakt spełniania warunków posadowienia ekologicznego przez opisaną technologię. Podkreślił także, że powyższe rozwiązanie jest w pełni bezpieczne i ekonomiczne. Kolejnym prelegentem sesji był Aleksander Duda (Politechnika Rzeszowska) z referatem dot. zmiany technologii budowy wiaduktu w km 89,643 na szlaku Idzikowice – Opoczno Płd. w ramach projektu Modernizacja Linii Kolejowej nr 4 – Centralna Magistrala Kolejowa, etap II. Udowodnił, że zmiana technologii budowy wiaduktu wpłynęła pozytywnie na znaczną redukcję wykopów oraz zmniejszeniem zabudowy ściankami z grodzic, pozwoliła na wykorzystanie gruntu rodzimego ze starego nasypu kolejowego, ograniczyła wykonanie kosztownych deskowań, a także pozwoliła na zmniejszenie czasu realizacji i koszów budowy. Ostatni na temat aspektów społecznych i technicznych projektowania tuneli w ciągu drogi ekspresowej S52 – Północna Obwodnica Krakowa wypowiedział się Adam Miziewicz (GDDKiA, Oddział w Krakowie). W swoim wystąpieniu zapewnił on, że rozwiązania przyjęte w Projekcie Budowlanym stanowią kompromis pomiędzy wymaganiami technicznymi a społecznymi, ze zdecydowanym naciskiem na stronę społeczną. Poinformował również o konieczności wykonania prac archeologicznych, które realnie mogą wpłynąć na opóźnienie inwestycji.

Debaty

W ramach konferencji obyły się dwie debaty techniczne. Podczas pierwszej z nich dyskutowano o doświadczeniach wykonawców i inwestorów związanych z realizacjami inwestycji drogowo-mostowych w kontekście warunków gruntowych. Jej moderatorem był Piotr Rychlewski. W dyskusji wzięli udział Michał Gołos (menadżer ds. technologii warstw asfaltowych EMEA, Tensar Polska), prof. dr hab. inż. Kazimierz Gwizdała, dr inż. Grzegorz Horodecki, Arkadiusz Polecki, (naczelnik Wydziału Technologii i Jakości Budowy Dróg, GDDKiA, Oddział we Wrocławiu) oraz Dariusz Sobala (Strabag). Drugą debatę dotyczącą trwałych rozwiązań materiałowych i technologicznych nawierzchni moderowała Barbara Dzieciuchowicz (prezes zarządu Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Drogownictwa). Uczestnikami byli natomiast prof. dr hab. inż. Jan Deja (AGH Akademia Górniczo-Hutnicza, Stowarzyszenie Producentów Cementu), Rafał Gajewski, (wiceprezes, dyrektor pionu betonu i kruszyw, CEMEX Polska), Zbigniew Tabor (dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach), Adam Wojczuk (dyrektor ds. strategii rozwoju, LOTOS Asfalt) oraz Tomasz Żuchowski (p.o. Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad).

Ekspert drogowo-mostowy

Wzorem lat ubiegłych i podczas tej edycji redakcje czasopism „Magazynu Autostrady” i „Mosty” przyznały wyróżnienia „Ekspert drogowo-mostowy”, aby wyrazić uznanie dla osób zasłużonych dla branży drogowo-mostowej. Podczas tej edycji konferencji wyróżnienie otrzymali prof. dr hab. inż. Adam Wysokowski oraz dr inż. Jacek Kawalec. Wyróżnieni laureaci mogą pochwalić się międzynarodową działalnością, imponującym dorobkiem naukowo-badawczym, a przede wszystkim pasją i ponadprzeciętnymi osiągnięciami w swojej dziedzinie.

Podsumowanie

Mając na uwadze pozytywne opinie prelegentów oraz liczne komentarze i pytania online do wygłaszanych referatów w trakcie wydarzenia, można śmiało stwierdzić, że tegoroczna edycja Konferencji Drogowo-Mostowej zakończyła się sukcesem. Jak co roku największą siłą wydarzenia, jest zaangażowanie prelegentów na co dzień związanych ze środowiskiem akademickim, jak również praktyków zawodowo związanych z inwestycjami infrastrukturalnymi. Sama transmisja przebiegła bez problemów technicznych, spełniając oczekiwania jej odbiorców. Dziękujemy naszym Sponsorom i Partnerom za wsparcie działań związanych z organizacją IV edycji Konferencji Drogowo-Mostowej. Dzięki życzliwości firm z każdym rokiem możemy rozwijać nasze flagowe wydarzenie zarówno w kwestii oprawy, jak i merytoryki! Liczne grono wirtualnych odbiorców potwierdza, że Konferencja „Warunki gruntowe a projektowanie oraz budowa dróg i mostów” znalazła swoje miejsce w kalendarium wydarzeń branżowych i powinna być kontynuowana. Już dziś zapraszamy Państwa na V jubileuszową edycję Konferencji Drogowo-Mostowej 5-7 października 2021 r.

 

J. Glapińska-Goj


W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij