REGULAMIN KONKURSU MOSTOWEGO
IM. MAKSYMILIANA WOLFA

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1.
Niniejszy regulamin określa cele, warunki uczestnictwa oraz ogólne wytyczne Konkursu.

§2.
Celem konkursu jest rozpowszechnianie i promocja polskiej myśli mostowej, realizacji obiektów inżynierskich, wymiana doświadczeń oraz wyróżnienie najbardziej innowacyjnych projektantów i inżynierów.

§3.

Organizatorem Konkursu jest magazyn "Mosty", zwany dalej Organizatorem.

§4.

Udział w konkursie jest bezpłatny.

§5.

Organizator nie pokrywa kosztów związanych z dojazdem, noclegiem, dietami i innymi wydatkami uczestników Konkursu.

§6.

Rozstrzygnięcie Konkursu i uroczyste wręczenie statuetek i dyplomów odbędzie się w obiektach Politechniki Wrocławskiej przy ul. Wybrzeże Wyspiańskiego 27, we Wrocławiu podczas Seminarium "Wrocławskie Dni Mostowe", pod patronatem Związku Mostowców RP

§7.

Udział w Konkursie mogą brać wszyscy zainteresowani (firmy wykonawcze i projektowe), którzy wypełnili formularz zgłoszeniowy i przesłali go wraz z kompletem materiałów określonym w §8 na adres redakcji w terminie podanym w §10, podając nazwę obiektu, rok i miejsce zakończenia realizacji oraz zawierając dane członków zespołu projektowego.

§8.
Warunkiem przyjęcia zgłoszenia jest dostarczenia kompletu materiałów, na który składa się:
- wypełniony formularz zgłoszeniowy
- przekrój poprzeczny obiektu - rysunek techniczny w formie skanu
- przekrój podłużny obiektu - rysunek techniczny w formie skanu
- opinia strony zamawiającej
- 4 kolorowe zdjęcia o rozdzielczości 300dpi
Wszystkie materiały muszą być nadsyłane na adres redakcji w formie elektronicznej oraz papierowej.


II. UCZESTNICY KONKURSU

§9.

Uczestnikami Konkursu mogą być: zespół projektowy, inżynier mostowy (główny projektant), architekt oraz główny wykonawca. Dla firm będących wykonawcą zwycięskich obiektów, przewidziano wyróżnienie w postaci dyplomu.

§10.

Zgłoszenia zespołu z dopiskiem „Konkurs Mostowy im. Maksymiliana Wolffa” należy przysyłać do dnia 1 października każdego roku na adres:

Magazyn Mosty
al. Roździeńskiego 188
40-203 Katowice

lub

drogą elektroniczną na adres: mosty@elamed.pl lub m.machura@elamed.pl

Formularz zgłoszeniowy jest dostępny na stronie: www.mosty.elamed.pl


III. WARUNKI KONKURSU

§11.

Jedyne i wiążące decyzje w sprawie warunków, organizacji i przebiegu Konkursu podejmują przedstawiciele Organizatora.

§12.

Nagrody w konkursie przyznawane są corocznie w 4 kategoriach:
- za zrealizowany (w roku przyznania nagrody lub poprzedzającym) projekt dużego mostu drogowego lub kolejowego (rozpiętość przęsła > 70 m);
- za zrealizowany (w roku przyznania nagrody lub poprzedzającym) projekt mostu drogowego lub kolejowego (rozpiętość przęsła < 70 m);
- za zrealizowany (w roku przyznania nagrody lub poprzedzającym) projekt kładki dla pieszych;
- za zrealizowaną (w roku przyznania nagrody lub poprzedzającym) rehabilitację obejmującą ustrój nośny już istniejącego obiektu inżynierskiego.

§13.

Kapituła konkursu ma możliwość uhonorowania statuetką osoby z branży za wyjątkowe dokonania na rzecz mostownictwa, innowacyjne podejście lub dorobek zawodowy.


IV. UWAGI KOŃCOWE

§14.

Przypadki wątpliwe oraz wszelkie spory rozstrzygać będą przedstawiciele Organizatora. Ich decyzja będzie ostateczna i wiążąca.

§15.

Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji regulaminu, jak również do wprowadzania w nim zmian najpóźniej na 14 dni przed datą konkursu.

§16.

W skład Komisji Konkursowej wchodzą profesorowie: Kazimierz Furtak, Wojciech Radomski, Kazimierz Flaga, Janusz Szelka oraz redaktor zarządzająca dwumiesięcznika Mosty Dagmara Lerch. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany składu Komisji Konkursowej.

§17.

Organizator zastrzega sobie prawo do nie przyznania nagrody w danej kategorii, jeżeli zgłoszone obiekty nie spełnią wymogów Jury.

§18.

Czynniki niezależne od Organizatora mogą być powodem odwołania konkursu.

 

 

 


W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij