Przygotowanie tekstów do publikacji w czasopiśmie „Mosty”

Za publikację artykułu w czasopiśmie „Mosty” otrzymuje się 3 pkt wg punktacji MNiSW.


Ogólne informacje:
W przypadku chęci publikacji artykułu na łamach czasopisma „Mosty” prosimy o kontakt mailowy (m.machura@elamed.pl) lub telefoniczny (tel. 32 788 51 43, kom. 885 058 815).


Objętość tekstu:

 • artykuły przesyłane do redakcji mają objętość do 15 tys. znaków ze spacjami – wszystko zależy poruszanego zagadnienia,
 • redakcja zastrzega sobie prawo do dzielenia tekstów w przypadku, gdy będą one zbyt długie lub gdy będą zawierać dużo materiałów graficznych; tekst będzie w takim przypadku publikowany w kolejnych numerach magazynu,
 • tekst powinien zostać nadesłany w plikach *doc. i *pdf (Times New Roman 12 pkt, pojedyncza interlinia).


Części składowe tekstu:

 • imię i nazwisko autora (-ów), tytuł naukowy, afiliacja,
 • tytuł artykułu (nie powinien on być zbyt obszerny, powinien natomiast przyciągać uwagę i oddawać treść całego artykułu), podtytuł (jeśli zawartość artykułu narzuca zbyt długi tytuł, można użyć podtytułu, który dopełni informacji),
 • lead/streszczenie artykułu (kilkuzdaniowe wprowadzeniem do całej publikacji, mające zachęcić czytelnika, aby zagłębił się w jego zawartość),
 • śródtytuły (krótkie tytuły poszczególnych części artykułu, które nie tylko dynamizują tekst ale dzielą go wizualnie i szeregują go na poszczególne zagadnienia),
 • zdania lub wyrazy pogrubione (muszą mieć merytoryczne uzasadnienie i muszą stanowić najważniejsze stwierdzenia bądź wyrazy, na które autor pragnie zwrócić uwagę czytelnika),
 • bibliografia powinna być ujednolicona w następujący sposób:
 1. pozycje książkowe, np.: Martens N., Morciniec E.: Mały słownik niderlandzko – polski. Wiedza i Ty, Warszawa 2006.
 2. cytowane artykuły, np.: Stefańczyk B., Mieczkowski P.: Sole organometaliczne w mieszankach mineralno – asfaltowych. „Magazyn Autostrady”, nr 6/2008, s. 6-42.


Prosimy o uzupełnienie artykułów o angielskie wersje tytułu, słów kluczowych (w j. polskim i angielskim) i streszczenia (maks. 450 znaków ze spacjami).


Materiał graficzny:

 • materiały graficzne (zdjęcia, rysunki, tabele) powinny zostać nadesłane w jakości nadającej się do publikacji (minimum to 300 dpi w oryginalnym rozmiarze),
 • materiał graficzny powinien być wklejony do dokumentu tekstowego i przysłany osobno,
 • zdjęcia (fot.), tabele, rysunki (rys.) muszą mieć podpis,
 • każdy element graficzny powinien zostać kolejno ponumerowany,
 • sugerowane formaty plików graficznych to pdf, jpg, avi, tif, eps
 • w sytuacji, kiedy autor posiada jedynie odbitki zdjęć, które chciałby umieścić w artykule, należy przesłać je na adres redakcji, gdzie zostaną zeskanowane. Redakcja zwraca nadesłane materiały.


Dobre rady:

 • czytelnik jest najważniejszy – przygotowując tekst myślmy przede wszystkim o nim
 • ekonomia i estetyka – długie tytuły, śródtytuły nie są ani atrakcyjne, ani interesujące,
 • przejrzystość tekstu – wypunktowania przyciągają uwagę, jednak zbyt duża ich liczba zaburza płynność tekstu i nie jest dobrze przyjmowana przez czytelników,
 • redakcja nie stosuje podkreśleń w tekście, zamiast tego zaleca się używać pogrubienia (bolda),
 • każde zdjęcie wymaga podania jego źródła; zdjęcia pochodzące z Internetu mają zbyt słabą jakość do publikacji i są niewiadomego pochodzenia; redakcja nie publikuje zdjęć, do których osoba je nadsyłająca nie ma praw autorskich,
 • artykuły nadsyłane bez materiału graficznego będą uzupełniane przez redakcję we własnym zakresie.

 

Zasady recenzowania

Artykuł naukowy to tekst prezentujący wyniki oryginalnych badań o charakterze empirycznym, teoretycznym, technicznym lub analitycznym zawierający tytuł publikacji, nazwiska i imiona autorów wraz z ich afiliacją i przedstawiający obecny stan wiedzy, metodykę badań, przebieg procesu badawczego, jego wyniki oraz wnioski, z przywolaniem cytowanej literatury. Do artykułów naukowych zalicza się także opublikowane w czasopismach naukowych opracowania o charakterze monograficznym, polemicznym lub przeglądowym, jak również glosy lub komentarze prawnicze (zgodnie z Komunikatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 29 maja 2013 r. w sprawie kryteriów i trybu oceny czasopism naukowych).
Redakcja przyjmuje wyłącznie artykuły wcześniej niepublikowane, które przeszły etap weryfikacji redakcyjnej.

Procedura recenzowania — zasady ogólne
Wszystkie artykuły naukowe zgłoszone do publikacji w dwumiesięczniku „Mosty” podlegają procedurze recenzowania.
Artykuł recenzowany jest przez niezależnego recenzenta (w przypadku, gdy artykuł należy do działu, który jest tematem numeru, recenzji dokonuje redaktor honorowy wydania).
Recenzentami są samodzielni pracownicy naukowi lub pracownicy ze stopniem naukowym doktora, kompetentni w danym zakresie merytorycznym, spoza ośrodka, z którego jest autor/-rzy.
Recenzentów wskazuje redaktor naukowy lub redaktorzy tematyczni.
Recenzent przekazuję redakcji recenzję w formie elektronicznej oraz w takiej też formie informuje o dopuszczeniu artykułu do publikacji lub jego odrzuceniu.
Ostateczną decyzję w sprawie publikacji artykułu naukowego podejmuje redakcja.
Pełna lista recenzentów jest publikowana na stronie internetowej czasopisma.

Redakcja informuje, że ghostwriting oraz guest authorship są przejawem nierzetelności naukowej, a wszelkie wykryte przypadki będą demaskowane, włącznie z powiadomieniem odpowiednich podmiotów (instytucje zatrudniające autorów, towarzystwa naukowe, stowarzyszenia edytorów naukowych itp.). Wyjaśnienie: z ghostwriting mamy do czynienia wówczas, gdy ktoś wniósł istotny wkład w powstanie publikacji, bez ujawnienia swojego udziału jako jeden z autorów lub bez wymienienia jego roli w podziękowaniach zamieszczonych w publikacji; z guest authorship (honorary authorship) mamy do czynienia wówczas, gdy udział autora jest znikomy lub w ogóle nie miał miejsca, a pomimo to jest autorem/współautorem publikacji.
 
W przypadku finansowania publikacji przez instytucje naukowo-badawcze, stowarzyszenia lub inne podmioty, wymagane jest podanie informacji o źródle środków pieniężnych. Informację taką zamieszcza się na końcu publikacji.


W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych (RODO), chcemy poinformować Cię o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania Twoich danych osobowych. Prosimy abyś zapoznał się z informacją na temat Administratora danych osobowych, celu i zakresu przetwarzania danych oraz poznał swoje uprawnienia. W tym celu przygotowaliśmy dla Ciebie szczegółową informację dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
Wszelkie informacje znajdziesz tutaj.
Zachęcamy również do zapoznania się z naszą nową Polityką Prywatności.
W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu z naszym Inspektorem Ochrony Danych Osobowych pod adresem iodo@elamed.pl

Zamknij